ציר זמן

תוכנית התקדמות הפרוייקט, מסכת אחר מסכת

מסכת בבא קמא

הסתיים: 3.19 | אדר ב' תשע"ט

2,182 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת בכורות

הסתיים: 4.19 | אדר ב' תשע"ט

688 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת ערכין

הסתיים: 5.19 | ניסן תשע"ט

568 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת חולין

הסתיים: 5.19 | אייר תשע"ט

1,797 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת תמורה

הסתיים: 6.19 | אייר תשע"ט

578 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת כריתות

הסתיים: 6.19 | אייר תשע"ט

555 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת תמיד ומעילה

הסתיים: 6.19 | אייר תשע"ט

384 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת נדה

הסתיים: 7.19 | סיון תשע"ט

928 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת קידושין

הסתיים: 8.19 | אב תשע"ט

2,303 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת בבא מציעא

הסתיים: 10.19 | תשרי תש"פ

2,350 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת ברכות

הסתיים: 11.19 | חשון תש"פ

2,115 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת שבת

הסתיים: 12.19 | כסלו תש"פ

2,536 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת גיטין

הסתיים: 2.20 | שבט תש"פ

2,142 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת עירובין

הסתיים: 4.20 | ניסן תש"פ

1,391 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת עבודה זרה

הסתיים: 6.20 | סיון תש"פ

1,051 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת ראש השנה

הסתיים: 6.20 | תמוז תש"פ

1,337 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת סוכה

הסתיים: 6.20 | תמוז תש"פ

1,775 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת זבחים

הסתיים: 6.20 | תמוז תש"פ

1,082 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת פסחים

הסתיים: 8.20 | אלול תש"פ

2,909 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת מכות

הסתיים: 8.20 | אלול תש"פ

1,326 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת בבא בתרא

הסתיים: 10.20 | כסלו תשפ"א

2,382 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת נדרים

הסתיים: 11.20 | כסלו תשפ"א

1,551 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת כתובות

הסתיים: 1.21 | שבט תשפ"א

2,591 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת יבמות

הסתיים: 1.21 | שבט תשפ"א

2,103 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת יומא

הסתיים: 1.21 | שבט תשפ"א

1,710 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת ביצה

הסתיים: 2.21 | אדר תשפ"א

1,722 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת תענית

הסתיים: 2.21 | אדר תשפ"א

954 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת מגילה

הסתיים: 2.21 | אדר תשפ"א

1,447 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת מועד קטן

תאריך סיום משוער: 3.21 | אדר תשפ"א

826 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת חגיגה

תאריך סיום משוער: 3.21 | ניסן תשפ"א

1,017 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת נזיר

תאריך סיום משוער: 3.21 | ניסן תשפ"א

743 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת סוטה

תאריך סיום משוער: 4.21 | ניסן תשפ"א

1,096 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת שבועות

תאריך סיום משוער: 4.21 | אייר תשפ"א

1,086 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת הוריות

תאריך סיום משוער: 5.21 | אייר תשפ"א

503 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת סנהדרין

תאריך סיום משוער: 6.21 | סיון תשפ"א

1,921 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת מנחות

תאריך סיום משוער: 6.21 | סיון תשפ"א

1,294 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת בבא קמא

הסתיים: 3.19 | אדר ב' תשע"ט

2,182 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת בכורות

הסתיים: 4.19 | אדר ב' תשע"ט

688 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת ערכין

הסתיים: 5.19 | ניסן תשע"ט

568 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת חולין

הסתיים: 5.19 | אייר תשע"ט

1,797 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת תמורה

הסתיים: 6.19 | אייר תשע"ט

578 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת כריתות

הסתיים: 6.19 | אייר תשע"ט

555 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת תמיד ומעילה

הסתיים: 6.19 | אייר תשע"ט

384 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת נדה

הסתיים: 7.19 | סיון תשע"ט

928 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת קידושין

הסתיים: 8.19 | אב תשע"ט

2,303 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת בבא מציעא

הסתיים: 10.19 | תשרי תש"פ

2,350 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת ברכות

הסתיים: 11.19 | חשון תש"פ

2,115 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת שבת

הסתיים: 12.19 | כסלו תש"פ

2,536 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת גיטין

הסתיים: 2.20 | שבט תש"פ

2,142 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת עירובין

הסתיים: 4.20 | ניסן תש"פ

1,391 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת עבודה זרה

הסתיים: 6.20 | סיון תש"פ

1,051 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת ראש השנה

הסתיים: 6.20 | תמוז תש"פ

1,337 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת סוכה

הסתיים: 6.20 | תמוז תש"פ

1,775 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת זבחים

הסתיים: 6.20 | תמוז תש"פ

1,082 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת פסחים

הסתיים: 8.20 | אלול תש"פ

2,909 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת מכות

הסתיים: 8.20 | אלול תש"פ

1,326 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת בבא בתרא

הסתיים: 10.20 | כסלו תשפ"א

2,382 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת נדרים

הסתיים: 11.20 | כסלו תשפ"א

1,551 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת כתובות

הסתיים: 1.21 | שבט תשפ"א

2,591 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת יבמות

הסתיים: 1.21 | שבט תשפ"א

2,103 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת יומא

הסתיים: 1.21 | שבט תשפ"א

1,710 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת ביצה

הסתיים: 2.21 | אדר תשפ"א

1,722 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת תענית

הסתיים: 2.21 | אדר תשפ"א

954 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת מגילה

הסתיים: 2.21 | אדר תשפ"א

1,447 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת מועד קטן

תאריך סיום משוער: 3.21 | אדר תשפ"א

826 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת חגיגה

תאריך סיום משוער: 3.21 | ניסן תשפ"א

1,017 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת נזיר

תאריך סיום משוער: 3.21 | ניסן תשפ"א

743 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת סוטה

תאריך סיום משוער: 4.21 | ניסן תשפ"א

1,096 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת שבועות

תאריך סיום משוער: 4.21 | אייר תשפ"א

1,086 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת הוריות

תאריך סיום משוער: 5.21 | אייר תשפ"א

503 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת סנהדרין

תאריך סיום משוער: 6.21 | סיון תשפ"א

1,921 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת מנחות

תאריך סיום משוער: 6.21 | סיון תשפ"א

1,294 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת בבא קמא

הסתיים: 3.19 | אדר ב' תשע"ט

2,182 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת בכורות

הסתיים: 4.19 | אדר ב' תשע"ט

688 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת ערכין

הסתיים: 5.19 | ניסן תשע"ט

568 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת חולין

הסתיים: 5.19 | אייר תשע"ט

1,797 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת תמורה

הסתיים: 6.19 | אייר תשע"ט

578 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת כריתות

הסתיים: 6.19 | אייר תשע"ט

555 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת תמיד ומעילה

הסתיים: 6.19 | אייר תשע"ט

384 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת נדה

הסתיים: 7.19 | סיון תשע"ט

928 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת קידושין

הסתיים: 8.19 | אב תשע"ט

2,303 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת בבא מציעא

הסתיים: 10.19 | תשרי תש"פ

2,350 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת ברכות

הסתיים: 11.19 | חשון תש"פ

2,115 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת שבת

הסתיים: 12.19 | כסלו תש"פ

2,536 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת גיטין

הסתיים: 2.20 | שבט תש"פ

2,142 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת עירובין

הסתיים: 4.20 | ניסן תש"פ

1,391 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת עבודה זרה

הסתיים: 6.20 | סיון תש"פ

1,051 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת ראש השנה

הסתיים: 6.20 | תמוז תש"פ

1,337 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת סוכה

הסתיים: 6.20 | תמוז תש"פ

1,775 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת זבחים

הסתיים: 6.20 | תמוז תש"פ

1,082 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת פסחים

הסתיים: 8.20 | אלול תש"פ

2,909 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת מכות

הסתיים: 8.20 | אלול תש"פ

1,326 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת בבא בתרא

הסתיים: 10.20 | כסלו תשפ"א

2,382 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת נדרים

הסתיים: 11.20 | כסלו תשפ"א

1,551 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת כתובות

תאריך סיום משוער: 12.20 | טבת תשפ"א

2,591 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת יבמות

תאריך סיום משוער: 12.20 | שבט תשפ"א

2,103 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת יומא

תאריך סיום משוער: 1.21 | שבט תשפ"א

1,710 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת ביצה

תאריך סיום משוער: 2.21 | אדר תשפ"א

1,722 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת תענית

תאריך סיום משוער: 2.21 | אדר תשפ"א

954 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת מגילה

תאריך סיום משוער: 2.21 | אדר תשפ"א

1,447 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת מועד קטן

תאריך סיום משוער: 3.21 | אדר תשפ"א

826 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת חגיגה

תאריך סיום משוער: 3.21 | ניסן תשפ"א

1,017 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת נזיר

תאריך סיום משוער: 3.21 | ניסן תשפ"א

743 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת סוטה

תאריך סיום משוער: 4.21 | ניסן תשפ"א

1,096 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת שבועות

תאריך סיום משוער: 4.21 | אייר תשפ"א

1,086 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת הוריות

תאריך סיום משוער: 5.21 | אייר תשפ"א

503 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת סנהדרין

תאריך סיום משוער: 6.21 | סיון תשפ"א

1,921 מפרשים

לרשימת המפרשים

מסכת מנחות

תאריך סיום משוער: 6.21 | סיון תשפ"א

1,294 מפרשים

לרשימת המפרשים

1.

בחלקו השמאלי של המסך
מוצג דף הגמרא המבוקש,
בו ניתן ללחוץ ולבחור בכל
קטע וקטע בגמרא,
רש”י או תוס’.